රාජ්‍ය බලයට අදාලයි.

 

fl20110814x1a.jpg

“යහපත් වන විට රටල

එඩිතරව කතා කරන්න. එඩිතරව වැඩ කරන්න.

ඒත් අයහපත් වන විට රටල

ඉවසිල්ලෙන් කතා කරන්න. එඩිතරව වැඩ කරන්න.”

අමර්තන සෙන් (1933)

22734112

“අපට ලැඛෙන්නේ අපට ලැබිය යුතු දෙය යි.

වෙහෙසී වැඩ කිරීමට අප සූදානම් නොමැති නම් අපට ලැඛෙන්නේ පසු බෑමයි.

සෙසු අය දොස් පැවරීමට පෙර අප අපගේ දුර්වලතාවන් තේරුම් ගෙන ඒවා

නිවැරැදි කරගත යුතු ය”

මහතීර් මොහොමඩ්.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s