මොනරුන් ඝාතනය සම්බන්ධ නීතිමය තත්වය සහ වැරදි

1929883_1179216142118678_1573140419590644256_n.jpg

මොනෙරෙකු මරා මස් කරන ඡයාරූපයක් පසු ගිය දිනවල මධ්‍යය මගින් පෙන්වා තිබුනි.
මොනරා වන සත්ව සහ වෘක්ශලතා අරක්ශා කිරීමේ අඥා පනත මගින් අරක්ශිත පක්ශි විශේශයකි.
පනතේ 31 වගන්තියට අනුව මොනරෙකු මරා දමන,හානිකරන හෝ මොනරෙකු,මොනරෙකුගේ මස් මෙන්ම මරා දනමන ලද මොනරෙකුගේ කොටස් ලඟ තබ සිටින,එ්වා ප්‍රවාහනය කරන, විකුනන නැති නම් විකිනීමත උත්සාහ කරන සියලු දෙනා වරදක් සිදු කරන අතර, එවැනි සියලු වරදවල් පනතේ 67ආ වගන්තිය අනුව සඥෙය වරදවල් වෙති.
Killing of Peafowl
The killing and skinning of an Indian Peafowl was highlighted in the media recently.
The Indian Peafowl is a protected bird species under Section 31 of the Fauna and Flora Protection Ordinance.Therefore the killing of,the taking,keeping flesh or any other parts of a slaughtered peafowl are all offences under this section.They are all cognizable offences,as per Section 67B of the FFPO.

10450524_
Jagath Gunawardana Attorney-at-law

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s