තුන්පත්රැල විසුරුවා හරින පිරිමි හස්තියාගේ නික්ම යාම — Elephant Island

පොදු ව්‍යවහාරයේදී අලි රංචුවක් යැයි හැඳින්වුණ ද එවැනි කණ්ඩායමක් සැම විටම නිශ්චිත සංඛ්‍යාවකින් යුක්ත වෙනවා යැයි නොසිතිය යුතුය. සිය ළමා විය ගෙවා තරුණ වියට පැමිණෙන නාඹර ගැහැණු සතුන් නිසි කල ආ කල්හි තමන් සොයා එන පෙම්වතා සමග’ දිගු මධු සමයක් ගෙවීමට වනයේ නිදහසත් සමඟ රංචුවෙන් වෙන්වී යන බව ඇත්තය. එහෙත් ඒ මධු සමය අවසානයේ දී […]

via තුන්පත්රැල විසුරුවා හරින පිරිමි හස්තියාගේ නික්ම යාම — Elephant Island

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s