ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර්ගේ හිස ?

මෙය ඇඩොල්ෆ් හිට්ලර් ගේ හිස් කබොල්ල බවත් එහි දක්නට ලැබෙන විශාල සිදුර ඔහු හිස ට වෙඩි තබා ගැනීම නිසා ඇති වුණක් ය කියාත් මොස්කව් වලින් වාර්තා වේ. ඇතැම් පුරා විද්‍යාඥයින් එය පිලි ගැනීමට මැලි වුනත් එය එසේ ම යැයි සහතික කිරීම ට රුසියානුවෝ ඉදිරිපත් වෙති.

hitlerdead.jpg

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s